Godisnji izveštaj javnog društva Luka Senta a.d. Senta za 2020. godinu

Godišnji izveštaj javnog društva Luka Senta a.d. Senta za 2020.godinu

Godišnji izveštaj Luke Senta a.d. za 2020.g. je usvojen bez izmena na redovnoj skupštini akcionara dana 11.06.2021.godine.