Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Izveštaj sa Redovne sednice skupštine akcionara održane dana 11.06.2024.

Zapisnik sa Redovne skupštine održane 11.06.2024.g.

Izveštaj Komisije za glasanje sa Redovne skupštine održane 11.06.2024.

Izveštaj sa Redovne skupštine održane 11.06.2024.

Usvojen Zapisnik sa prethodne skupštine (održane 12.06.2023.)

Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaj, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja odbora direktora za 2023. godinu

Odluka o usvajanju izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2023. godinu

Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu

Odluka o raspodeli dobiti

Odluka o isplati nagrade izvršnom direktoru društva

Odluka o imenovanju izvršnog direktora i članova Odbora direktora

Pregled odluka sa sednice skupštine 11.06.2024.g.