Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Izveštaj sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 19.06.2020.

Zapisnik sa redovne sednice skupstine akcionara 19-06-2020

Izveštaj komisije za glasanje

Zapisnik sa prethodne sednice- održane 21-06-2019

Odluka o usvajanju fin.izvestaja i god.izvestaja o poslovanju za 2019.g.

Odluka o usvajanju izvestaja nezavisnog revizora za 2019.god

Odluka o izboru revizora za 2020.g.

Odluka o raspodeli dobiti iz 2019.g.

Odluka o izboru direktora i clanova odbora direktora

Izvestaj o odrzanoj redovnoj sednici skupstine - za Berzu

Usvojen godišnji izveštaj o poslovanju za 2019.g.

Usvojen Godisnji izvestaj društva za 2019.g.