Poziv za Redovnu sednicu skupštine akcionara, koja će se održati dana 11.06.2021.g.

Poziv za Redovnu sednicu skupštine akcionara, koja će se održati dana 11.06.2021.g.

Zapisnik sa prethodne skupštine održane 19.06.2020.

Godisnji izveštaj Društva za 2020.godinu sa izveštajem revizora

Predlog odluke o raspodeli dobiti

Predlog odluke o nagradi izvršnom direktoru

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoć za glasanje