Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Poziv za Redovnu sednicu skupštine akcionara, koja će se održati dana 15.06.2022.g.

Poziv za Redovnu sednicu skupštine akcionara, koja će se održati dana 15.06.2022.g.

Zapisnik sa prethodne skupštine (održane 11.06.2021.g.)

Godišnji izveštaj društva za 2021. godinu sa izveštajem revizora

Predlog odluke o raspodeli dobiti

Predlog kandidata za izvršnog direktora i članove odbora direktora po tačkama 7. i 8. dnevnog reda

Punomoćje za glasanje

Fomular za glasanje u odsustvu akcionara

Predlog odluke o izboru revizora za reviziju 2022. godine